Algemene Voorwaarden

Ingaand per 17 december 2018

Goedkeuring van de Algemene Voorwaarden

Sirvoy Booking System (hierna genoemd “het systeem”) is een dienst geleverd door Sirvoy Ltd. (hierna genoemd “Sirvoy”), geregistreerd in Ierland. De abonnementsafnemer (hierna genoemd “de klant”) van het systeem gaat akkoord met deze algemene voorwaarden tijdens de registratie door het betreffende vakje aan te vinken op het registratie formulier op de Sirvoy website. Sirvoy is gerechtigd om deze algemene voorwaarden aan te passen. Door gebruik te blijven maken nadat deze aanpassingen zijn doorgevoerd geeft de klant te kennen dat hij deze erkent en accepteerd.

Scope en Gebruik

Het abonnement geeft de gebuiker het recht om het systeem te mogen gebruiken. Het maximum aantal te boeken objecten mag niet overschreden worden. Het recht om het abonnement te mogen gebruiken behoort aan degene die het abonnement heeft afgesloten. Het abonnement mag niet gebruikt worden door anderen of voor dataverwerking door anderen. De gebruiker mag het systeem alleen gebruiken voor het beoogde doel. In geval van misbruik wordt het abonnement zonder waarschuwing beëindigd.

Betalingsvoorwaarden en facturatie

Facturatie gebeurd elke maand. De vaste maandelijkse kosten en variabele kosten worden verrekend met het saldo van de klant. Als het saldo negatief is voor meer dan 10 dagen, wordt het account geblokkeerd. Wanneer er binnen 60 dagen geen betalingen zijn ontvangen, wordt het account opgeheven. Betalingsherinneringen worden getoond na het inloggen in het systeem en/of ze worden per e-mail naar de klant verzonden.

Duur en beëindiging

De klant mag het systeem gebruiken zolang als het saldo niet negatief is. Er zal geen restitutie plaats vinden van geld dat overgemaakt is naar het klant account. Wanneer het saldo op het gebruikersaccount langer dan 60 dagen negatief is, wordt het account beëindigd, of eerder op verzoek van de klant.

Klantdata

De klant is eigenaar van de data en mag deze gebruiken op de manier die hij wil. Reserveringen blijven tenminste 18 maanden na de uitcheck datum in het systeem, maar worden daarna mogelijk verwijderd, tenzij ze al verwijderd zijn door de klant. Na het beëindigen van het abonnement mag de klant zijn data exporteren met de export functionaliteit. De klantgegevens worden verwijderd één jaar na het verlopen van het abonnement, of eerder op verzoek van de klant. Sirvoy heeft geen verplichtingen om data op te slaan of te bewaren wanneer deze periode verlopen is.

Operationele Continuïteit

Sirvoy probeert de hoogst mogelijke beschikbaarheid te behalen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dienstonderbrekingen die buiten de invloed van Sirvoy liggen. Zulke onderbrekingen kunnen veroorzaakt woorden door stroomstoringen, apparaat storingen of onderbrekingen in de verbindingen, en andere oorzaken. In elk geval zal Sirvoy proberen de functionaliteit zo snel mogelijk te herstellen.

Onderhoud en systeem aanpassingen

Om de best mogelijke service te bieden zal Sirvoy updates en verbeteringen aan het systeem doorvoeren. Wanneer dit gebeurd kan het voorkomen dat toegang tot het systeem tijdelijk uitgeschakeld moet worden. Sirvoy heeft het recht om het systeem te verbeteren, updates door te voeren of om functionaliteiten aan te passen, zolang basis functionaliteit behouden blijft, zijnde registratie en beheer van reserveringen.

Prijzen

Sirvoy zal prijsverhogingen ten minste drie maanden van te voren aankondigen, behalve prijsveranderingen die nodig zijn ter correctie van inflatie, wisselkoersen, prijswijzingen van derden en andere factoren die buiten de invloed van Sirvoy liggen. Nieuwe functionaliteiten zoals nieuwe modules of features kunnen apart geprijsd worden.

Rechten

Het systeem is volledig eigendom van Sirvoy en Sirvoy heeft hier volledige copyrights op. Sirvoy mag op elk moment de rechten en verplichtingen overdragen aan derden wanneer deze derden zich er aan verbinden zich te houden aan deze overeenkomst.

Verplichtingen van de klant

De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor alle individuele transacties en overeenkomsten ingevoerd zijn en beheerd worden in het systeem. De klant er is ten allen tijde verantwoordelijk voor te zorgen dat de gegevens die in het systeem ingevoerd worden en daar worden weergegeven geverifieerd en correct zijn. De klant mag niet handelen op een manier waarop de werking van het systeem nadelig beïnvloed wordt voor anderen. De klant mag geen offensieve of misleidende informatie in het systeem invoeren.

De klant erkent dat, volgens de van toepassing zijnde wetgeving, het enige en exclusieve middel bij eventuele problemen met of bij ontevredenheid over het systeem, de toepassingen van derden of de inhoud van applicaties van derden, het beëindigen van het gebruik van het systeem en de toepassing van derden of de inhoud van de applicatie is.

Verplichtingen van Sirvoy

Sirvoy streeft er naar de best mogelijke dienstverlening te bieden, maar de klant begrijpt en erkent dat het systeem geleverd wordt “AS IS” zonder enige expliciete of impliciete garantie of voorwaarde. De klant gebruikt het systeem op eigen risico. Sirvoy wijst alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid door de klant, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk van de hand. Sirvoy is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een onderbreking in de mogelijkheid zaken te doen, verlies van inkomsten, gevolg schade of indirect verlies of schade.

Sirvoy neemt geen enkele garantie of verantwoordelijkheid voor applicaties, inhoud of voorzieningen geleverd door derden, gebruikers of enige ander product of dienst dat aangeboden en geleverd worden door een derde, binnen of via Sirvoy’s systeem of enige website gelinkt hieraan. De klant begrijpt en erkent dat Sirvoy niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige transactie tussen de klant en derden, zijnde dienstverleners, programma’s, producten of diensten die aangeboden worden middels Sirvoy’s systeem.

Het gebruik van Sirvoy’s Channel Manager

De klant is er te allen tijde verantwoordelijk voor om te controleren of de kamertypes juist gekoppeld (gemapped) zijn en dat de boekingen, tarieven en beschikbaarheid juist bijgewerkt worden naar en van de booking channels. Sirvoy is niet verantwoordelijk voor enig bederf van inkomsten of kosten als gevolg van het publiceren van verkeerde informatie op de booking channels.

De klant begrijpt dat er een niet te voorkomen risico is op dubbele boekingen (overboekingen) wanneer een bepaalde kamer op meerdere booking channels tegelijkertijd wordt aangeboden, en de klant accepteert hier zijn volle verantwoordelijkheid in. Iedere dubbele boeking (overboeking) en ieder probleem hiermee moet zo snel mogelijk opgelost worden door de klant in samenwerking met de booking channel.

Privacy en Gegevens bescherming

Sirvoy heeft alle mogelijke maatregelen genomen om vernietiging, verlies of toegang en misbruik van gegevens door enige niet-geautoriseerde derde partij te voorkomen. Sirvoy verwerkt alleen klantgegevens voor de klant en niet voor eigen, niet relevante doeleinden. Sirvoy houdt alle klantgegevens strikt vertrouwelijk en zal alleen klantgegevens beschikbaar stellen aan derden wanneer dit relevant is voor de dienst die volgend overeenkomst geleverd wordt. Sirvoy zal contact opnemen met de klant wanneer er dringende zaken spelen omtrent het klant account.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden op een eerlijke, legale, transparante manier verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We kunnen gebruik maken van gegevensverwerkingsdiensten van derden die ook aan de vereisten van de AVG voldoen. Sirvoy is geautoriseerd als “verwerker” van gegevens, in opdracht van de klant welke de “verwerkingsverantwoordelijke” is van de betreffende gegevens. De klant kan een verzoek doen om een verwerkers overeenkomst (DPA – Data Processing Agreement) van Sirvoy, als aanvulling op deze overeenkomst.

De klant moet de persoonlijke gegevens en gast informatie behandelen en verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy en gegevensbeschermingsregels. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het verwerken van enige persoonsgegevens, email communicatie en dergelijke. De klant moet alle verzoeken tot het delen, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld boekingsgegevens en dergelijke, inwilligen. Sirvoy zal niet onnodig gegevens bewaren wanneer deze zijn verwijderd door de klant.

Geschillen

Enig geschil aangaande deze algemene voorwaarden zal behandeld worden aan het Ierse gerecht.