Algemene Voorwaarden Van kracht vanaf 15 maart 2021

Goedkeuring van de Algemene Voorwaarden

Sirvoy Booking System (hierna genoemd “het systeem”) is een dienst geleverd door Sirvoy Ltd. (hierna genoemd “Sirvoy”), geregistreerd in Ierland. De abonnementsafnemer (hierna genoemd “de klant”) van het systeem gaat akkoord met deze algemene voorwaarden tijdens de registratie door het betreffende vakje aan te vinken op het registratie formulier op de Sirvoy website. Sirvoy is gerechtigd om deze algemene voorwaarden aan te passen. Door gebruik te blijven maken nadat deze aanpassingen zijn doorgevoerd geeft de klant te kennen dat hij deze erkent en accepteerd.

Scope en Gebruik

Het abonnement geeft de gebuiker het recht om het systeem te mogen gebruiken. Het maximum aantal te boeken objecten mag niet overschreden worden. Het recht om het abonnement te mogen gebruiken behoort aan degene die het abonnement heeft afgesloten. Het abonnement mag niet gebruikt worden door anderen of voor dataverwerking door anderen. In geval van misbruik wordt het abonnement zonder waarschuwing beëindigd en kan de klant aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die Sirvoy als gevolg daarvan heeft geleden.

Betalingsvoorwaarden en facturatie

Facturatie gebeurd elke maand. De vaste maandelijkse kosten en variabele kosten worden verrekend met het saldo van de klant. De rekening van de klant met Sirvoy wordt vergrendeld als het accountsaldo meer dan 10 dagen negatief is. Wanneer er binnen 60 dagen geen betalingen zijn ontvangen, wordt het account opgeheven. Betalingsherinneringen worden getoond na het inloggen in het systeem en/of ze worden per e-mail naar de klant verzonden.

Duur en beëindiging

De klant mag het systeem gebruiken zolang als het saldo niet negatief is. Er zal geen restitutie plaats vinden van geld dat overgemaakt is naar het klant account. Wanneer het saldo op het gebruikersaccount langer dan 60 dagen negatief is, wordt het account beëindigd, of eerder op verzoek van de klant.

Klantdata

De klant is eigenaar van de data en mag deze gebruiken op de manier die hij wil. Reserveringen blijven tenminste 18 maanden na de uitcheck datum in het systeem, maar worden daarna mogelijk verwijderd, tenzij ze al verwijderd zijn door de klant. Na het beëindigen van het abonnement mag de klant zijn data exporteren met de export functionaliteit. De klantgegevens worden verwijderd één jaar na het verlopen van het abonnement, of eerder op verzoek van de klant. Sirvoy heeft geen verplichtingen om data op te slaan of te bewaren wanneer deze periode verlopen is.

De klant stemt er hierbij mee in dat zijn gegevens, indien nodig, worden verwerkt door agenten, subverwerkers en onderaannemers die door Sirvoy zijn aangesteld/ingeschakeld. Een lijst met subverwerkers is beschikbaar op de website van Sirvoy.

Operationele Continuïteit

Sirvoy probeert de hoogst mogelijke beschikbaarheid te behalen, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dienstonderbrekingen die buiten de invloed van Sirvoy liggen. Zulke onderbrekingen kunnen veroorzaakt woorden door stroomstoringen, apparaat storingen of onderbrekingen in de verbindingen, en andere oorzaken. In elk geval zal Sirvoy proberen de functionaliteit zo snel mogelijk te herstellen. Dergelijke onderbrekingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot stroomuitval, falen van apparatuur en verbindingen en andere soort onderbrekingen.

Onderhoud en systeem aanpassingen

Om de best mogelijke service te bieden zal Sirvoy updates en verbeteringen aan het systeem doorvoeren. Wanneer dit gebeurd kan het voorkomen dat toegang tot het systeem tijdelijk uitgeschakeld moet worden. Sirvoy heeft het recht om het systeem te verbeteren, updates door te voeren of om functionaliteiten aan te passen, zolang basis functionaliteit behouden blijft, zijnde registratie en beheer van reserveringen.

Prijzen

Sirvoy zal prijsverhogingen ten minste drie maanden van te voren aankondigen, behalve prijsveranderingen die nodig zijn ter correctie van inflatie, wisselkoersen, prijswijzingen van derden en andere factoren die buiten de invloed van Sirvoy liggen. Nieuwe functionaliteiten zoals nieuwe modules of features kunnen apart geprijsd worden.

Rechten

Het systeem is volledig eigendom van Sirvoy en Sirvoy heeft hier volledige copyrights op. Sirvoy mag op elk moment de rechten en verplichtingen overdragen aan derden wanneer deze derden zich er aan verbinden zich te houden aan deze overeenkomst.

Verplichtingen van de klant

De klant is zelf volledig verantwoordelijk voor alle individuele transacties en overeenkomsten ingevoerd zijn en beheerd worden in het systeem. De klant er is ten allen tijde verantwoordelijk voor te zorgen dat de gegevens die in het systeem ingevoerd worden en daar worden weergegeven geverifieerd en correct zijn. De klant mag niet handelen op een manier waarop de werking van het systeem nadelig beïnvloed wordt voor anderen. De klant mag geen offensieve of misleidende informatie in het systeem invoeren.

De klant erkent dat, volgens de van toepassing zijnde wetgeving, het enige en exclusieve middel bij eventuele problemen met of bij ontevredenheid over het systeem, de toepassingen van derden of de inhoud van applicaties van derden, het beëindigen van het gebruik van het systeem en de toepassing van derden of de inhoud van de applicatie is.

Verplichtingen van Sirvoy

Sirvoy streeft er naar de best mogelijke dienstverlening te bieden, maar de klant begrijpt en erkent dat het systeem geleverd wordt “AS IS” zonder enige expliciete of impliciete garantie of voorwaarde. De klant gebruikt het systeem op eigen risico. Sirvoy wijst alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid door de klant, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk van de hand. Sirvoy is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een onderbreking in de mogelijkheid zaken te doen, verlies van inkomsten, gevolg schade of indirect verlies of schade.

Sirvoy neemt geen enkele garantie of verantwoordelijkheid voor applicaties, inhoud of voorzieningen geleverd door derden, gebruikers of enige ander product of dienst dat aangeboden en geleverd worden door een derde, binnen of via Sirvoy’s systeem of enige website gelinkt hieraan. De klant begrijpt en erkent dat Sirvoy niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige transactie tussen de klant en derden, zijnde dienstverleners, programma’s, producten of diensten die aangeboden worden middels Sirvoy’s systeem.

Disclaimer

Onder voorbehoud van de beperkingen die reeds in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet en voor zover toegestaan door het recht van de Republiek Ierland, is Sirvoy alleen aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk is geleden, betaald of gemaakt door de klant als gevolg van een toerekenbare de tekortkoming van de verplichtingen van Sirvoy met betrekking tot de diensten die hierin worden aangeboden, en dergelijke schade zal beperkt zijn tot een geaggregeerd bedrag van de totale kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail (of voor één gebeurtenis of serie van aangesloten e ventilatieopeningen).

Echter en voor zover toegestaan door het recht van de Republiek Ierland, noch Sirvoy, noch een van onze functionarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, distributeurs, gelieerde (distributie) partners, licentiehouders, agenten of anderen die betrokken zijn bij het creëren, sponsoren, promoten of anderszins beschikbaar stellen van het Sirvoy-systeem en de inhoud ervan, zijn aansprakelijk voor (i) eventuele punitieve, bijzondere, indirecte of gevolgschade, verlies van productie, winstderving, verlies van inkomsten , verlies van contract, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, verlies van claim, (II) enige onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven, beschikbaarheid en ratings) van de externe provider zoals beschikbaar gesteld op het Sirvoy-systeem, (III) de diensten of de producten die worden aangeboden door de externe leverancier of andere zakenpartners, (IV) enige (directe, indirecte, gevolg-of punitieve) schade, verliezen of kosten die door de klant zijn geleden, opgelopen of betaald, op grond van of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of vertraging van het Sirvoy-systeem, of (v) enig (persoonlijk) letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere (directe, indirecte, speciale, gevolg-of punitieve) schade, verliezen of kosten geleden, opgelopen of betaald door de klant, hetzij als gevolg van (juridische) handelingen, fouten, inbreuken, (Grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, omissies, niet-nakoming, onjuiste voorstellingen, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan een derde partij of een van de andere zaken van Sirvoy partners (met inbegrip van hun respectieve werknemers, directeuren, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, onderaannemers of gelieerde ondernemingen) waarvan de producten of diensten (direct of indirect) beschikbaar worden gesteld, aangeboden of gepromoot op of via de Sirvoy systeem, met inbegrip van (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, overmacht of enige andere gebeurtenis buiten de controle van Sirvoy.

Sirvoy is niet verantwoordelijk (en wijst elke aansprakelijkheid af) voor het gebruik, de geldigheid, de kwaliteit, geschiktheid, geschiktheid en de nodige openbaarmaking van de verschillende reisproducten en diensten die kunnen worden besteld, verworven, gekocht, gekocht, betaald, verhuurd, verstrekt, gereserveerd, gecombineerd of consumeerd van de klant (bv. Hotel, Motel, appartement, Bed & Breakfast), attracties (bijv. (thema) parken, musea, sightseeingtours), vervoers aanbieder (bijv. Autoverhuur, cruises, trein, luchthaven ritten, touringcar Tours, reis-en andere reis-of aanverwante producten of diensten, van tijd tot tijd beschikbaar voor een reservering (“de reservering”) en geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, of impliciet, statutair of anderszins, met inbegrip van impliciete garanties van verhandelbaarheid, eigendom, niet-inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. De klant erkent en stemt ermee in dat het uitsluitend verantwoordelijk is en aanvaardt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot enige reservering (met inbegrip van eventuele garanties en verklaringen van de klant). Sirvoy is geen (her) verkoper. Klachten of claims met betrekking tot een reservering (met inbegrip van de aangeboden (speciale/promotie) prijs, het beleid of specifieke verzoeken) moeten door de klant worden afgehandeld. Sirvoy is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke klachten, claims en (product) verplichtingen.

Of de klant al dan niet in rekening is gebracht voor de reservering, de klant stemt ermee in en erkent dat het te allen tijde verantwoordelijk is voor de inning, inhouding, overschrijving en betaling van de toepasselijke belastingen verschuldigd op het totale bedrag van de reserveringsprijs of vergoeding aan de relevante belastingdienst. Sirvoy is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de remise, inning, inhouding of betaling van de verschuldigde belastingen die verschuldigd zijn op de reserveringsprijs of-vergoeding aan de desbetreffende belastingdienst. Sirvoy fungeert niet als de verkoper van de record voor een product of dienst die beschikbaar wordt gesteld op zijn systeem.

De klant erkent de moeilijkheden die inherent zijn aan het gebruik van het Internet, in het bijzonder, wisselende snelheden en congestie in het netwerk wat kan leiden tot onderbrekingen en moeilijkheden bij het openen van een website. Sirvoy sluit alle aansprakelijkheid uit die gerelateerd is aan enige (tijdelijke (geplande of ongeplande) en/of gedeeltelijke of volledige) storing of downtime (voor onderhoud, updates of anderszins) van de website en/of het Sirvoy-systeem.

Deze algemene voorwaarden en de verstrekking van de diensten van Sirvoy zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de Republiek Ierland. Elk geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden en onze diensten zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Dublin, de Republiek Ierland

De originele Engelse versie van deze algemene voorwaarden is mogelijk vertaald in andere talen. De vertaalde versie is alleen een hoffelijkheid en een losse vertaling en de klant kan daardoor geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van deze algemene voorwaarden of inconsistentie of discrepantie tussen de Engelse versie en enige andere taalversie van deze algemene voorwaarden, is de Engelstalige versie voor zover toegestaan door de wet zijn van toepassing, prevalerend en beslissend.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, blijft de klant gebonden aan alle andere bepalingen hiervan. In dat geval wordt een dergelijke ongeldige bepaling niettemin afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal de klant in ieder geval instemmen met een soortgelijk effect als de ongeldige, onafdwingbare of niet-bindende bepaling, gezien de inhoud en doeleinden van deze algemene voorwaarden.

Het gebruik van Sirvoy’s Channel Manager

De klant is er te allen tijde verantwoordelijk voor om te controleren of de kamertypes juist gekoppeld (gemapped) zijn en dat de boekingen, tarieven en beschikbaarheid juist bijgewerkt worden naar en van de booking channels. Sirvoy is niet verantwoordelijk voor enig bederf van inkomsten of kosten als gevolg van het publiceren van verkeerde informatie op de booking channels.

De klant begrijpt dat er een niet te voorkomen risico is op dubbele boekingen (overboekingen) wanneer een bepaalde kamer op meerdere booking channels tegelijkertijd wordt aangeboden, en de klant accepteert hier zijn volle verantwoordelijkheid in. Iedere dubbele boeking (overboeking) en ieder probleem hiermee moet zo snel mogelijk opgelost worden door de klant in samenwerking met de booking channel.

Privacy en Gegevens bescherming

Sirvoy heeft alle mogelijke maatregelen genomen om vernietiging, verlies of toegang en misbruik van gegevens door enige niet-geautoriseerde derde partij te voorkomen. Sirvoy verwerkt alleen klantgegevens voor de klant en niet voor eigen, niet relevante doeleinden. Sirvoy houdt alle klantgegevens strikt vertrouwelijk en zal alleen klantgegevens beschikbaar stellen aan derden wanneer dit relevant is voor de dienst die volgend overeenkomst geleverd wordt. Sirvoy zal contact opnemen met de klant wanneer er dringende zaken spelen omtrent het klant account.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden op een eerlijke, legale, transparante manier verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We kunnen gebruik maken van gegevensverwerkingsdiensten van derden die ook aan de vereisten van de AVG voldoen. Sirvoy is geautoriseerd als “verwerker” van gegevens, in opdracht van de klant welke de “verwerkingsverantwoordelijke” is van de betreffende gegevens. De klant kan een verzoek doen om een verwerkers overeenkomst (DPA – Data Processing Agreement) van Sirvoy, als aanvulling op deze overeenkomst.

De klant moet de persoonlijke gegevens en gast informatie behandelen en verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy en gegevensbeschermingsregels. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor het verwerken van enige persoonsgegevens, email communicatie en dergelijke. De klant moet alle verzoeken tot het delen, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld boekingsgegevens en dergelijke, inwilligen. Sirvoy zal niet onnodig gegevens bewaren wanneer deze zijn verwijderd door de klant.

Geschillen

Enig geschil aangaande deze algemene voorwaarden zal behandeld worden aan het Ierse gerecht.