Algemene voorwaarden – Affiliate Programma

Deze overeenkomst bevat de volledige algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op je deelname als affiliate van het Sirvoy Ltd Sirvoy Affiliate Program.

Zoals gebruikt in deze overeenkomst staan “wij”, “ons” of “sirvoy” voor Sirvoy Ltd, en “jij”, “jezelf” of “Affiliate” voor de affiliate. “Sirvoy Affiliate Programma”  staat voor het programma geleid door Sirvoy.

Referral en Partner Program

The Commission Fees gained from the Referral Program will be 50% of the Qualifying Payments made by the referred client to Sirvoy during the clients first 6 months of using Sirvoy.

De commissies verkregen vanuit het Partner Program zijn een percentage van de hiervoor ggekwalificeerde betalingen gedaan door de aangebrachte klant aan Sirvoy. De volgende lijst geeft het percentage commissie weer van goedgekeurde betalingen, welke gebasseerd is op het aantal klanten aan wie je Sirvoy geïntroduceert hebt:

1 tot 5 aangebrachte klanten: 5%
6 tot 10 aangebrachte klanten: 10%
16 tot 30 aangebrachte klanten: 15%
31 tot 50 aangebrachte klanten: 20%
51 en meer aangebrachte klanten: 25%

De term “kwalificerende betalingen” omvat alle normale en standaard vergoedingen ontvangen door Sirvoy van de Doorverwezen cliënt van de affiliate. Commissies worden niet berekend over betalingen die onderdeel zijn van een sponsoring ten behoeve van Software Ontwikkelling door Sirvoy. We behouden ons het recht voor om een deel van je commissie terug te halen wanneer een aangebrachte klant op een later moment een terugbetaling van zijn gekwalificeerde betaling eist.

De klant wordt alleen als een door de affiliate aangebrachte klant beschouwd wanneer: 1. Het account van de klant is geregistreerd via de afflilate link die Sirvoy verschaft heeft of op enige andere door Sirvoy goedgekeurde manier. 2. Het account is geregistreerd op Sirvoy zonder dat er gebruik gemaakt is van enige speciale korting of promotie die door Sirvoy is aangeboden.

De Affiliate kan slechts ingeschreven zijn voor of het Partner Program of het Referral Program, niet voor beide tegelijk. Wanneer de Affiliate wenst te veranderen van programma moet het huidige programma eerst beëindigd worden.

Betalingsvoorwaarden

De commissie zal op verzoek worden uitbetaald aan de Affiliate. Er kunnen geen uitbetalingen aangevraagd worden tenzij de commissie meer dan zeshonderd dollar is ($600)

Reportage en Audit

Je hebt het recht om een gecertificeerde, door ons goedgekeurde, accountant in te schakelen die onze hierop van toepassing zijnde boekhouding kan nagaan om te verifiëren of de betalingen aan jou overeenkomen met deze overeenkomst. Een dergelijke audit mag alleen uitgevoerd worden tijden normale kantooruren, op eigen kosten,  wanneer we hier een redelijke tijd van te voren van op de hoogte zijn gebracht, niet vaker dan 1 maal per kalenderjaar, en niet later dan 30 (dertig) dagen volgend op het eind van de periode waarover de betaling gaat of na beëindigen van deze overeenkomst.

Verklaringen en garanties; Beperking van de aansprakelijkheid

Ieder van ons verklaart en garandeert hierbij dat:

Hij de volledige bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan en de daarbij horende verplichtingen te vervullen;

Hij alle vergunningen, licenties en andere overheidsvergunningen en goedkeuringen heeft verkregen die vereist zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst;

de diensten die door ieder van ons onder deze Overeenkomst moeten worden verleend, vormen geen inbreuk op, noch schade aan, enig patent, auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk of ander eigendomsrecht van een derde partij.

Sirvoy blijft als enige verantwoordelijk voor de werking van de Sirvoy-website. Sirvoy erkent dat hun respectievelijke sites onderhevig kunnen zijn aan tijdelijke downtime vanwege oorzaken buiten hun redelijke controle, behoudens de specifieke voorwaarden van deze Overeenkomst, behoudt het exclusieve recht en de controle over de programmering, inhoud en uitvoering van transacties via hun respectieve site of dienst.

ELKE PARTY ONTKENT ENIGE BETROKKENHEID OF VERTEGENWOORDIGING AANGAANDE ENIG ECONOMISCH OF ANDER VOORDEEL DAT DE ANDERE PARTIJ KAN VERKRIJGEN DOOR DEELNAME AAN DEZE OVEREENKOMST.

NOCH SIRVOY, NOCH DE AFFILIATE ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE ANDER IN GEVAL VAN ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE OF CONSEQUENTIELE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER ENIGE BEPERKING, HET VERLIES VAN GEGEVENS) VOORTKOMEND UIT DEZE OVEREENKOMST. SIRVOY’S VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VLOEIENDE UIT DEZE OVEREENKOMST ZAL NIET GROTER ZIJN DAN DE BEDRAGEN DIE UITGEKEERD WORDEN AAN DE AFFILIATE.

Uitvoering en beleid

Sirvoy is exclusief verantwoordelijk voor het leveren van de diensten waar de aangebrachte klant voor betaald. In overeenstemming hiermee zullen alle richtlijnen, policies, gebruiksprocedures en informatie die de klant betreft aangaande het gebruik van Sirvoy van toepassing zijn op deze klanten, inclusief onze richtlijnen en regels aangaande privacy en vertrouwelijkheid. Elke cliënt van Sirvoy garandeert en verbindt zich er toe dat hij/zij/het actief zal werken om het affiliate programma te promoten en actief zal werken om nieuwe klanten te betrekken bij een dergelijk programma op doorlopende basis.

Intellectueel eigendomsrecht

Hierbij geeft Sirvoy je toestemming om gedurende deze overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar, royaltyvrije licentie om links te maken tussen jouw en onze websites en om de handelsnamen, logos en handelsmerken van Sirvoy te gebruiken op je site om het product te promoten en wanneer dit nodig is om je verplichtingen volgens deze overeenkomst uit te voeren. Echter, voor enig ander promotiemateriaal waarvoor Sirvoy’s handelsnamen, logos en handelsmerken gebruikt wordt, moet schriftelijk toestemming gevraagd en gegeven worden.

Hierbij geef je ook toestemming aan Sirvoy om gedurende deze overeenkomst een niet exclusief, niet overdraagbaar en royaltyvrije licentie om hyperlinks te maken tussen jouw en onze websites en om je handelsnamen, logo’s en handelsmerken te gebruiken alleen wanneer het redelijkerwijs nodig is om de verplichtingen in deze overeenkomst uit te voeren. Echter, voor enig ander promotiemateriaal waarvoor je handelsnamen, logos en handelsmerken gebruikt wordt, moet aan jou schriftelijk toestemming gevraagd worden.

Met uitzondering van wat hierboven vermeld is, hebben jij en wij alle rechten, belangen en winsten uit onze respectieve intellectuele eigendommen (zoals patenten, copyrights, handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten). Het gebruik van merken met uitzondering van waarvoor hierboven toestemming is gegeven is strict verboden.

Vrijwaring

Wij komen overeen u en uw gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten, te vrijwaren van en verdedigen tegen enige aansprakelijkheid, claims, verliezen, schade, verwondingen of uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) in verband met de werking van onze site, een schending van onze verplichtingen vallende onder deze Overeenkomst, of de schending van de intellectuele eigendomsrechten van derden of van de redactionele inhoud van derden of andere materialen die door ons zijn verstrekt voor weergave op uw site.

U stemt ermee in om ons en onze gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten, van en tegen enige en alle aansprakelijkheid, claims, verliezen, schade, verwondingen of uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die betrekking hebben op de werking van uw website, een schending van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst, of de schending van intellectuele eigendomsrechten van derden op redactionele inhoud of andere materialen van uw site, te vrijwaren en te verdedigen. 

Periode en Beëindiging

De periode die deze overeenkomst beslaat (de “periode”) zal ingaan op het moment dat een vertegenwoordiger van de affiliate en vertegenwoordiger van Sirvoy de Partner Program overeenkomst tekenen en de voorwaarden hiervan geaccepteerd zijn. Deze overeenkomst wordt beëindigd als de procedure tot stopzetten is gevolgd, zoals hieronder wordt beschreven. Zowel jij als wij kunnen deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met of zonder reden, waarbij de tegenpartij, jij of wij, minstens 30 (dertig) dagen van te voren schriftelijk wordt ingelicht. Je hebt alleen recht op commissies verdient tijdens de periode waarvoor de overeenkomst geld.

Commissies verdient tot aan het moment van eindigen van deze overeenkomst kunnen alleen uitbetaald worden wanneer gebruik van ons product door de aangebrachte klant niet tussentijds geannuleerd wordt. Sirvoy heeft het recht om de laatste uitbetaling vast te houden voor een redelijke tijd om tussentijdse annuleringen te voorkomen.

Het affiliate programma kan niet gebruikt worden door Sirvoy’s eigen klanten of tot voordeel van iemands eigen Sirvoy account.

Algemene bepalingen

Jij en wij zullen elk de algemene werking van onze activiteiten monitoren en periodiek testen.

Jij en wij zijn deze Overeenkomst aan het aangaan als onafhankelijke contractanten en niets zal worden opgevat als een partnerschap, agentschap, joint venture of arbeidsrelatie tussen u en ons.

Bij de uitvoering van deze Overeenkomst en bij de werking van de activiteiten van elke partij, zullen u en wij elk voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften, bevelen en andere vereisten, nu of hierna van kracht, van overheidsinstanties die jurisdictie hebben. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zullen u en wij elk de belastingen betalen die kunnen worden opgelegd met betrekking tot enige compensatie, royalty of transactie in het kader van deze Overeenkomst.

Noch u, noch wij zullen worden beschouwd als het in overtreding zijn deze overeenkomst of het tekortkomen van het naleven hiervan als gevolg van oorzaken of omstandigheden die buiten onze respectieve redelijke controle liggen. Indien er sprake is van overmacht, wat betekent dat een gebeurtenis of omstandigheid of combinatie van gebeurtenissen en/of omstandigheden niet binnen de redelijke controle van de betrokken partij die tot gevolg heeft dat deze partij wordt vertraagd of verhinderd om te voldoen aan haar verplichtingen (inclusief arbeids, geschillen, stakingen, daden van God, regerings handelingen, brand, overstroming, aardbeving, oorlog, rellen, embargo’s), zal de betrokken partij de wederpartij snel schriftelijk in kennis stellen en zal zij commercieel redelijke inspanningen leveren om de impact van het evenement te minimaliseren.

Deze Overeenkomst is opgesteld in en zal worden uitgelegd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van Ierland. Elke actie die hieruit voortkomt, wordt gebracht aan de Ierse rechtbank.

Kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst worden per elektronische post verstuurd en worden beschouwd als afgeleverd en worden geacht te zijn afgeleverd op de datum dat het bericht is verstuurd.

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige Overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het hier behandelde onderwerp en vervangt alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met betrekking tot dit onderwerp, en kan alleen worden gewijzigd of aangevuld door een schrijven ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij.